เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน

          ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หากเรามีคนใกล้ชิดที่เป็น ผู้สูงอายุ เราก็จะรู้ว่าทางรัฐบาลมีนโยบายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับช่วงอายุ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่มีการรับสวัสดิการอื่น ส่วนรายได้ หรือคุณสมบัตินอกจากนี้ รัฐบาล ไม่ได้นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดแต่อย่างใด แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2566 ที่มีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้นโยบายนี้ถูกปรับเปลี่ยน จากการรับแบบถ้วนหน้ากลายเป็นการใช้เกณฑ์ใหม่ว่า ผู้สูงอายุ จะต้องไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งมันทำให้หลายคนเกิดความกังขาว่านี่เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล หรือว่าเป็นการลดรายได้ของประชาชนกันแน่ เพราะเกณฑ์ที่ว่านี้ต้องการปรับใช้เฉพาะกลุ่มที่จำเป็น หรือเดือดร้อน ดังนั้น เราจะมาดูกันว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน! ฉบับนี้ เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง จำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่จะเข้าเกณฑ์รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากอิงข้อมูลตัวเลข จำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2565 ที่นำมาจากฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะพบว่า ผู้สูงอายุ มีมากกว่า 12.6 ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 11 ล้านคน ส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ เช่น ข้าราชการเกษียณอายุ …

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน Read More »