เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 Update ล่าสุด

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 Update ล่าสุด การให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ของรัฐบาลนับว่ามีหลายด้านที่เอื้อประโยชน์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์, การอำนวยความสะดวก, การลดหย่อนค่าโดยสาร, การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ และการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ โดยข่าวล่าสุดก็ได้มีการออกประกาศจากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเราจะพาไปดูว่าการ Update เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 มีขั้นตอนยังไง แล้วต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการยื่นคำขอบ้าง หลักเกณฑ์ในการรับ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์ในการรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบ ทั้ง 3 ข้อ จึงจะสามารถยื่นคำขอได้ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นคำขอ ขั้นตอนการยื่นคำขอ การที่ผู้ยื่นคําขอจะได้รับ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุนั้น ก็จะต้องไปยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลําเนา หากอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ ฯ ให้ไปยื่นคำขอที่สํานักงานเขต แต่ถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดให้ไปยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ที่ว่าการอําเภอ, สํานักงานเทศบาล, ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา และผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมกับเอกสาร ขั้นตอนการยื่นคำขอ มีดังนี้ เมื่อรู้หลักเกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไข พร้อมกับขั้นตอนต่าง …

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 Update ล่าสุด Read More »